2. sjezd Evropského odborového svazu IndustriAll v Madridu

Za účasti téměř 600 delegátů a řady hostů probíhalo ve dnech 7. - 9. června v madridském kongresovém paláci jednání 2. sjezdu Evropského odborového svazu IndustriAll (dále IndustriAll Europe) pod heslem

"Evropa v akci! Za investice, pracovní místa & solidaritu"

Delegaci českých odborových svazů - členských organizací IndustriAll Europe tvořili zástupci OS KOVO, OS ECHO, OS SKP a OS TOK.

Úkolem sjezdu bylo jednak zhodnotit období čtyř let od ustavení IndustriAll Europe a vytýčit strategii odborové politiky a akcí do roku 2020.

Sjezd potvrdil složení Výkonného výboru, nejvyššího orgánu mezi sjezdy, jež bylo navrženo členskými organizacemi a zvolil statutární zástupce v tomto složení:

Prezident: Michael Vassiliadis, DGB/IG BCE Německo

Generální tajemník: Luc Triangle, ACV/CSC Metea Belgie, dosavadní zástupce generálního tajemníka IndustriAll Europe

Zástupci generálního tajemníka byli zvoleni: Louis Angel Colunga - FICA/UGT Španělsko, Benoit Gérits - ABVV/FGTB MBW Belgie, Sylvain Lefebvre - CFGD/FCE Francie

Sjezd dále schválil dokumenty na období 2016 -2020:
Politickou rezoluci
Akční plán
5 rezolucí a 4 krizové rezoluce
Stanovy

Jedna z rezolucí, kterou sjezd schválil, byla navržena východním regionem IndustriAll Europe, jehož práce se aktivně účastní české odborové svazy.

Za OS TOK se sjezdu zúčastnili JUDr. Alena Nárovcová a Zdeněk Heller

4. Návrh východního regionu IndustriAll Europe Výbor pro rezoluce a návrhy jednomyslně doporučuje přijmout tuto rezoluci:

Stejná mzda za stejnou práci a solidarita napříč Evropskou unií

Východní region IndustriAll Europe je přesvědčen o tom, že k tomu, aby byla dosažena evropská integrace musí IndustriAll Europe v budoucnosti soustředit svou energii uplatňování principu za stejnou práci, stejnou mzdu napříč Evropskou unií.

Když padla železná opona, pracující bývalého východního bloku doufali, že jejich mzdy se budou postupně blížit úrovni mezd pracujících v západní Evropě. Věřili, že jejich těžce vydělané mzdy progresivně porostou tak, aby se jejich životní úroveň přiblížila úrovni západoevropských pracovníků.

Doufali také, že v návaznosti na vstup jejich zemí do EU se nakonec stanou zralými občany EU, se mzdami, které jim umožní slušnou kvalitu života.

Jaká je realita?

V roce 2014, dosáhla produktivita práce v zemích východního regionu 70 - 84% průměru EU. Je ovšem nutné poznamenat že tato čísla jsou negativně zkreslená skutečností, že výrobky nebo komponenty vyrobené ve východoevropských zemích jsou podhodnoceny v uváděných cenách. Jejich hodnota je proto zkreslena k újmě výrobců. Podle Eurostatu, Slovinsko je tomto smyslu nejvýkonnější zemí s 83,4% průměrné produktivity práce EU.

Zároveň, hodinové mzdové náklady dosahují pouze 30-40% evropského průměru. Znamená to, že pracující ve východním regionu dostávají za svou práci nepřiměřeně nízké mzdy, ve srovnání s mzdami západoevropských dělníků. Navíc, jsou známy konkrétní případy firem/společností, které děli země do kategorií, kdy země druhé kategorie obdrží jen polovinu z podílu na firemním zisku.

Bez ohledu na skutečnost, že minimální mzdy jsou vyjádřeny v paritě kupní síly, jsou přesto ve východním regionu mnohem nižší než minimální mzdy v západoevropských zemích. Podle srovnání na základě parity kupní síly, nejhorší situace je v České republice, kde minimální mzda dosáhla výše pouhých 35% nejvyšší minimální mzdy v Evropě - v Lucembursku.

Úroveň mezd v jednotlivých firmách nebo sektorech je stanovena podle celkové mzdové úrovně v dané zemi a ne podle úrovně produktivity v dané firmě/společnosti. V kolektivním vyjednávání jsou vyjednávány pouze nárůsty mezd, bez jakékoli všeobecné úpravy mzdové úrovně. V důsledku převodních cen v rámci nadnárodních společností, dochází k nespravedlivému přenosu přidané hodnoty a zisků při exportu výrobků nebo komponentů vyrobených v závodech umístěných ve východní Evropě do jejich mateřských firem v západní Evropě nebo naopak při importech na východ.

Pracující ve východní Evropě dostávají nižší mzdy, bez ohledu na skutečnost, že úroveň jejich vzdělání a dovednosti jsou srovnatelné s průměrem EU.

IndustriAll Europe se zavazuje usilovat o dosažení rovnováhy mezi pracujícími s vysokými a nízkými příjmy v členských státech EU. IndustriAll Europe se bude touto věcí zabývat ve všech orgánech a politických výborech, zejména v ve Výboru pro kolektivní vyjednávání prostřednictvím konkrétních aktivit v průběhu nadcházejícího období. Významným prvkem v tom je posilování odborů ve východní Evropě. Zvláštní úsilí by mělo být také vyvinuto ve firmách/společnostech, které mají výrobu v různých částech Evropy, zejména v oblastech s nízkými příjmy.