8. Plenární schůze OSTOK 19. května 2016 – Hotel Štamberk

8. Plenární schůze se konala 19. května 2016 od 13.00 hodin v Hotelu Štamberk. Jednání zahájil předseda OS TOK Zdeněk Heller. Z celkového počtu 28 členů pléna byli z vážných důvodů omluveni 3 členové a schůze tak byla z 89,3 % usnášeníschopná. V patnáctibodovém programu byly mimo jiné projednány a schváleny některé zásadní majetkové otázky. Na závěr 8. Plenární schůze bylo jednohlasně schváleno usnesení. V rámci jednání vystoupil první místopředseda ČMKOS JUDr. Vít Samek, který přijal pozvání a podal přítomným členům pléna informaci o přípravě novely zákoníku práce, novely občanského zákoníku a dalších důležitých právních předpisů.

Za hlasitého potlesku členů pléna popřáli statutární zástupci OS TOK ke kulatému životnímu jubileu paní Vlastě Bezděkové a panu Jiřímu Pálkovi.