Dávky pro rok 2011

 

Životní a existenční minimum 1) Částka životního minima2) v Kč za měsíc
jednotlivec 3126 Kč
1. dospělá osoba v domácnosti 2880 Kč
2. a další dospělá osoba v domácnosti 2600 Kč
nezaopatřené dítě do 6ti let věku 1600 Kč
nezaopatřené dítě 6-15 let 1960 Kč
nezaopatřené dítě 15-26 let 2250 Kč
Minimální mzda pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou: 8000 Kč
(při týdenní pracovní době 40 hodin) tj. 48,10 Kč/hod.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy
(pří týdenní pracovní době 40 hod.)
1. skupina prací 48,10 Kč/hod. (8000 Kč/měs.)
2. skupina prací 53,10 Kč/hod. (8900 Kč/měs.)
3. skupina prací 58,60 Kč/hod. (9800 Kč/měs.)
4. skupina prací 64,70 Kč/hod. (10800 Kč/měs.)
5. skupina prací 71,50 Kč/hod. (12000 Kč/měs.)
6. skupina prací 78,90 Kč/hod. (13200 Kč/měs.)
7. skupina prací 87,10 Kč/hod. (14600 Kč/měs.)
8. skupina prací 96,20 Kč/hod. (16100 Kč/měs.)
Cestovní náhrady
od 1.1.2011
výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty:
5-12 hod. 63 Kč
12-18 hod. 95 Kč
nad 18 hod. 149 Kč
náhrada za použití vlastního vozidla PH+sazba za 1 km jízdy
jednostopá vozidla a tříkolky 1,00 Kč
osobní motorová vozidla 3,70 Kč
průměrné ceny PH
benzin 91 O 31,40 Kč
benzin 95 O 31,60 Kč
benzin 98 O 33,40 Kč
motorová nafta 30,80 Kč
Náhrada mzdy
od 1.1.2011
 • poskytuje se prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
 • náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny (respektive za směny) a za svátky za které zaměstnanci jinak přísluší náhrada mzdy
 • výše se stanoví z průměrného hodinového výdělku zaměstnance
Redukční hranice: 1. redukční hranice 144,38 Kč (z ní 90%) 2. redukční hranice 216,48 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí) 3. redukční hranice 432,95 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí) k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká průměrný redukovaný hodinový výdělek 1.-3. pracovní den (směna) (nejvýše za prvních 24 neodprac. hodin z rozvržených směn)0 Kč (při karanténě 25% PRHV) 4.-21. pracovní den (směna) 60% z průměrného redukovaného hodinového výdělku (PRHV), tj. z max. 238,14 Kč/h
Nemocenské
od 1.1.2011
 • náleží od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
 • výše se stanoví z denního vyměřovacího základu
Redukční hranice: 1. redukční hranice 825 Kč (z ní 90%) 2. redukční hranice 1237 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí) 3. redukční hranice 2474 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí) k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká redukovaný denní vyměřovací základ 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 1361 Kč PO CELOU DOBU NEMOCI
Ošetřovné
od 1.1.2011
 • umožňuje se přiznat při splnění stanovených podmínek při jedné potřebě ošetřování (péče) ošetřovné postupně dvěma osobám
 • poskytuje se prvních 9 kalendářních dnů, popř. 14 kalendářních dnů u osamělého zaměstnance, který má v péči dítě do skončení povinné školní docházky
60 % za kalendářní den z denního vyměřovacího základu (z max. 1361 Kč)
Peněžitá pomoc v mateřství
od 1.1.2011
 • vypočítává se stejným způsobem jako v roce 2009 a při výpočtu této dávky a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se částka do 1. redukční hranice pro tyto dvě dávky počítá v plné výši - 100%
 • procentní sazba, kterou se stanovuje z redukovaného denního vyměřovacího základu denní výše peněžité pomoci v mateřství, činí opět 70%
 • poskytuje se maximálně 28 týdnů, popř. 37 týdnů pokud matka porodila více dětí současně
 •  
Pojistné na sociální zabezpečení

důchodové (DP)

a nemocenské pojištění (NP)

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SPZ)
sazby pojistného z vyměřovacího základu
 • u zaměstnavatele: 25 %, z toho 2,3 % na NP, 21,5 % na DP a 1,2 % na SPZ
 • u zaměstnanců: 6,5 % na DP
 • u OSVČ: 29,2 % na DP a SPZ, z toho 28 % na DP a 1,2 % na SPZ a 2,3 % na NP (dobrovolné)
 • u osob dobrovolně účastných DP: 28 % na DP
Pojistné na zdravotní pojištění
 • OSVČ: 13,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 12370 Kč)
 • zaměstnanci: 4,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 8000 Kč)
 • zaměstnavatel: 9 % z vyměřovacího základu (min. z částky 8000 Kč)
Dávky SSP bez závislosti na výši příjmu • rodičovský příspěvek: 11400 Kč měsíčně (rodič setrvá na rodičovské dovolené do 24 měsíců věku dítěte a kterému současně vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši alespoň 380 Kč denně, tj. cca 16750 Kč hrubého měsíčně) 7600 Kč měsíčně (při čerpání rodičovského příspěvku do 36 měsíců dítěte) 3800 Kč měsíčně (při péči rodiče do 48 měsíců věku dítěte) již od 9 měsíců dítěte • porodné: nárok má pouze žena při narození PRVNÍHO dítěte, příjem rodiny nesmí přesáhnout 2,4 násobek životního minima, pro stanovení životního minima se započítává i narozené dítě/děti 1 dítě - 13000 Kč dvojčata a více dětí - 19500 Kč • pohřebné: 5000 Kč pouze v případě úmrtí nezaopatřeného dítěte nebo úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte, a to osobě která pohřeb vypravila
Dávky SSP závislé na výši příjmu
od 1.1.2011
Přídavek na dítě: nárok mají rodiny s příjmem do 2,4 násobku svého životního minima
VĚK DÍTĚTE ČÁSTKA
do 6 let 500 Kč
6-15 let 610 Kč
15-26 let 700 Kč
 • Sociální příplatek ZRUŠEN
 • Příspěvek na bydlení nárok má vlastník či nájemce bytu přihlášený k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem

 

1) Životní minimum: je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
  Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití (existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let).
  Náklady na bydleni životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní a sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení
2) Životní minimum je součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti
  Existenční minimum 2020 Kč za měsíc