Dávky pro rok 2012

 

Životní a existenční minimum 1) Částka životního minima2) v Kč za měsíc c
jednotlivec 3410 Kč
1. dospělá osoba v domácnosti 3140 Kč
2. a další dospělá osoba v domácnosti 2830 Kč
nezaopatřené dítě do 6ti let věku 1740 Kč
nezaopatřené dítě 6-15 let 2140 Kč
nezaopatřené dítě 15-26 let 2450 Kč
Minimální mzda pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou: 8000 Kč
(při týdenní pracovní době 40 hodin) tj. 48,10 Kč/hod.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy
(pří týdenní pracovní době 40 hod.)
1. skupina prací 48,10 Kč/hod. (8000 Kč/měs.)
2. skupina prací 53,10 Kč/hod. (8900 Kč/měs.)
3. skupina prací 58,60 Kč/hod. (9800 Kč/měs.)
4. skupina prací 64,70 Kč/hod. (10800 Kč/měs.)
5. skupina prací 71,50 Kč/hod. (12000 Kč/měs.)
6. skupina prací 78,90 Kč/hod. (13200 Kč/měs.)
7. skupina prací 87,10 Kč/hod. (14600 Kč/měs.)
8. skupina prací 96,20 Kč/hod. (16100 Kč/měs.)
Cestovní náhrady
od 1.1.2012
výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty:
5-12 hod. 64 Kč
12-18 hod. 96 Kč
nad 18 hod. 151 Kč
náhrada za použití vlastního vozidla PH+sazba za 1 km jízdy
jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč
osobní motorová vozidla 3,70 Kč
průměrné ceny PH
benzin 95 O 34,90 Kč
benzin 98 O 36,80 Kč
motorová nafta 34,70 Kč
Náhrada mzdy
od 1.1.2012
 • poskytuje se prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
 • náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny (respektive za směny) a za svátky za které zaměstnanci jinak přísluší náhrada mzdy
 • výše se stanoví z průměrného hodinového výdělku zaměstnance
Redukční hranice: 1. redukční hranice 146,65 Kč (z ní 90%) 2. redukční hranice 219,98 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí) 3. redukční hranice 439,95 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí) k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká průměrný redukovaný hodinový výdělek (PRHV) 1.-3. pracovní den (směna) (nejvýše za prvních 24 neodprac. hodin z rozvržených směn) 0 Kč (při karanténě 60% PRHV) 4.-21. pracovní den (směna) 60% z průměrného redukovaného hodinového výdělku (PRHV), tj. z max. 241,974 Kč/h
Nemocenské
od 1.1.2012
 • náleží od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
 • výše se stanoví z denního vyměřovacího základu
Redukční hranice: 1. redukční hranice 838 Kč (z ní 90%) 2. redukční hranice 1257 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí) 3. redukční hranice 2514 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí) k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká redukovaný denní vyměřovací základ 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 1383 Kč PO CELOU DOBU NEMOCI
 • Významnou změnou od roku 2012 je přesně vymezená úprava vycházek dočasně práceneschopného. Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.
Ošetřovné
od 1.1.2012
 • umožňuje se přiznat při splnění stanovených podmínek při jedné potřebě ošetřování (péče) ošetřovné postupně dvěma osobám
 • poskytuje se prvních 9 kalendářních dnů, popř. 16 dnů u osamělého zaměstnance, který má v péči dítě do skončení povinné školní docházky
60 % za kalendářní den z denního vyměřovacího základu (z max. 1383 Kč)
Peněžitá pomoc v mateřství
od 1.1.2012
 • při výpočtu této dávky a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se částka do 1. redukční hranice pro tyto dvě dávky počítá v plné výši - 100%
 • procentní sazba, kterou se stanovuje z redukovaného denního vyměřovacího základu denní výše peněžité pomoci v mateřství, činí 70% z max. 1467 Kč
 • poskytuje se maximálně 196 kalendářních dnů, popř. 259 kalendářních dnů pokud matka porodila více dětí současně
 •  
Pojistné na sociální zabezpečení

důchodové (DP)

a nemocenské pojištění (NP)

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SPZ)
sazby pojistného z vyměřovacího základu
 • u zaměstnavatele: 25 %, z toho 2,3 % na NP, 21,5 % na DP a 1,2 % na SPZ
 • u zaměstnanců: 6,5 % na DP
 • u OSVČ: 29,2 % na DP a SPZ, z toho 28 % na DP a 1,2 % na SPZ a 1,4 % na NP (dobrovolné)
 • u osob dobrovolně účastných DP: 28 % na DP
Pojistné na zdravotní pojištění
 • OSVČ: 13,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 12568,50 Kč)
 • zaměstnanci: 4,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 8000 Kč)
 • zaměstnavatel: 9 % z vyměřovacího základu (min. z částky 8000 Kč)
Dávky SSP bez závislosti na výši příjmu • rodičovský příspěvek: nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Pro stanovení nároku a výše je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70% 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může zvolit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč/měsíc, pokud však 70% 30násobku DVZ je nižší nebo rovno 7600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7600 Kč. • pohřebné: 5000 Kč pouze v případě úmrtí nezaopatřeného dítěte nebo úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte, a to osobě která pohřeb vypravila
Dávky SSP závislé na výši příjmu
od 1.1.2012
• porodné: nárok má pouze žena při narození PRVNÍHO dítěte, příjem rodiny nesmí přesáhnout 2,4 násobek životního minima rodiny, pro stanovení životního minima se započítává i narozené dítě/děti 1 dítě - 13000 Kč dvojčata a více dětí - 19500 Kč Přídavek na dítě: nárok mají rodiny s příjmem do 2,4 násobku svého životního minima
VĚK DÍTĚTE ČÁSTKA
do 6 let 500 Kč
6-15 let 610 Kč
15-26 let 700 Kč
 • Příspěvek na bydlení nárok má vlastník či nájemce bytu přihlášený k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem
  viz http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

 

1) Životní minimum: je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
  Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití (existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let).
  Náklady na bydleni životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení
2) Životní minimum je součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti
  Existenční minimum 2200 Kč za měsíc