ČMKOS

Dopis EOK lídrům EU: Nouzová opatření k záchraně pracovních míst a ochraně práv pracujících v Evropské unii

18 hodin 59 minut ago
Nouzová opatření k záchraně pracovních míst a ochraně práv pracujících v Evropské unii   Vážená paní předsedkyně, vážení předsedové, vážení předsedové vlád, vážení prezidenti zemí EU, vážená paní prezidentko, orgány EU a vlády mnoha členských států zavedly v posledních týdnech mimořádná opatření na podporu pracujících a podniků, které kvůli COVID-19 čelí nouzové situaci. I přes toto úsilí jsou pracující stále vystavováni rozsáhlému propouštění, neplacení mezd a ztrátám příjmů, nebezpečnému pracovnímu prostředí a porušování svých práv a ochrany. Nejdůležitější opatření, které sociální partneři prosazují – zkrácení pracovní doby a kompenzace příjmů (kurzarbeit) - jediné opatření, které může udržet lidi na jejich pracovním místě a zabránit masivní nezaměstnanosti a recesi – funguje pouze v některých členských státech a má mnoho omezení....

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru

4 dny 18 hodin ago
V souvislosti s prevencí šíření Korovaniru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Abyste věděli, co si nenechat líbit, nebo abyste dokázali poradit kolegům, připravilo pro vás Ministerstvo práce a sociálních věcí základní informace.

Program ČMKOS 2018 - 2022

1 týden 2 dny ago
ČMKOS je vaše jistota dobře placené a bezpečné práce PREAMBULE Českomoravská konfederace odborových svazů (dále jen "ČMKOS) je největší nezávislé konfederativní sdružení odborových svazů v České republice. Tímto svým programem na léta 2018–2022, zaměřeným na obhajobu práv a zájmů zaměstnanců, je připravena spolupracovat a aktivně pomáhat při zavádění opatření, která udrží dlouhodobý hospodářský růst České republiky spojený s dalším snižováním nezaměstnanosti, růstem mezd a platů, růstem životní úrovně a posilováním sociálních systémů.   K dosažení tohoto cíle se tímto svým programem ČMKOS obrací na své členy a zaměstnance i na širokou občanskou společnost s výzvou využívat skutečný a plnohodnotný sociální dialog mezi vládou, odbory, zaměstnavateli a občanskou společností k hledání stabilních, konsensuálních a sociálně příznivých cest, které přiblíží Českou republiku ekonomicky i sociálně k nejvyspělejším zemím Evropské unie. Nedílnou součástí tohoto procesu bude i propagace přínosu kolektivního vyjednávání, solidarity a trvalá podpora kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu na všech úrovních ze strany státu. ČMKOS bude reagovat na výzvy a dopady nových ekonomických změn souvisejících s rozvojem digitalizace a informačních technologií v rámci Průmyslu 4.0. Odbory nemohou přehlédnout možné negativní dopady této nové agendy na trh práce, pracovní podmínky a udržitelnost sociálních systémů, a proto budou požadovat po vládě přijetí odpovídající strategie, která povede k minimalizaci těchto negativních dopadů. Program ČMKOS na léta 2018–2022 se opírá o dlouhodobou strategickou koncepci moderní odborové centrály uplatňovanou ČMKOS při ochraně zájmů zaměstnanců i širokých vrstev obyvatelstva. Současnou pozici vlivného a akceschopného reprezentanta odborů v České republice a uznávaného člena mezinárodních odborových sdružení bude chtít i nadále posilovat. V úsilí o další hospodářský a sociální rozvoj země, na němž se budou růstem své životní úrovně podílet zaměstnanci, nezaměstnaní, důchodci, zdravotně postižení a jejich rodiny, se bude ČMKOS opírat o opatření obsažená v dokumentu „Vize změny hospodářské strategie České republiky,“ který představuje reálnou koncepci hospodářského a sociálního vývoje směrujícího Českou republiku mezi nejvyspělejší země světa. Vize se stala východiskem kampaně „Konec levné práce“, ve které bude ČMKOS pokračovat i v následujícím období. ČMKOS bude i nadále využívat k obhajobě zájmů zaměstnanců všechny podoby odborových akcí včetně nátlaku, demonstrací a stávek. Bude všemi prostředky bojovat proti nebezpečí infiltrace českých odborů extremistickými nedemokratickými hnutími a stranami. ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené považují za stěžejní společný cíl v příštích čtyřech letech vytvářet kvalitní nová pracovní místa s vyššími mzdami či platy a obhájit co nejdůstojnější pracovní podmínky svých členů i ostatních zaměstnanců v období, kdy bude Česká republika usilovat o vyrovnávání ekonomických i sociálních rozdílů mezi členskými zeměmi Evropské unie. ČMKOS využije všech možností, zákonných prostředků a oprávnění, kterými disponuje, aby důsledně chránila lidi práce v pozici odboráře, zaměstnance, živnostníka, pojištěnce, spotřebitele, rodiče či důchodce. ČMKOS bude důsledně prosazovat ochranu před diskriminací v práci, dbát na zabezpečení spravedlivých a rovných ekonomických a sociálních podmínek zaměstnanců v době, kdy jsou ekonomicky aktivní, plní svou rodičovskou roli, tak i v době, kdy ztratí zaměstnání nebo se ocitnou v nepříznivých sociálních situacích, a v době, kdy jako senioři jsou odkázáni na důchod. ČMKOS bude podporovat další rozvoj veřejných systémů sociální ochrany a usilovat u těchto systémů o jejich finanční udržitelnost tak, aby garantovaly důstojnou sociální ochranu zaměstnanců v podmínkách měnících se struktur rodiny a stárnutí obyvatelstva a současně podporovaly zaměstnanost. K tomu bude využívat i své působení v Radě hospodářské a sociální dohody (dále jen "RHSD"). ČMKOS bude důsledně prosazovat rovné zacházení a princip rovných příležitostí a vystupovat proti projevům xenofobie, rasismu a všem formám diskriminace, zejména proti diskriminaci založené na pohlaví, věku, etnickém původu, názorech, členství v odborech či politických stranách. Staví se za důsledné potírání všech forem rasové, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti a z ní vyplývajícího násilí. ČMKOS bude prosazovat princip rovných příležitostí žen a mužů při tvorbě, realizaci a hodnocení jednotlivých činností i připravovaných právních úprav tak, aby se podařilo zlepšit prosazování rovnosti žen a mužů do praxe, ve veřejném i soukromém životě, na pracovištích i ve společnosti. ČMKOS bude jako aktivní člen evropských a světových odborů podporovat, aby sociální práva a sociální ochrana zaujímaly stejně významnou pozici, jakou požívají ekonomické svobody, a to jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni; bude usilovat, aby čistě ekonomické zájmy o co největší liberalizaci světového obchodu nešly proti ochraně pracovních standardů slušné práce a lidských práv včetně práv, která jsou součástí svobody odborového sdružování. Bude se i nadále aktivně podílet na ochraně práv zaměstnanců vyplývajících z kolektivních smluv. ČMKOS bude usilovat o vytvoření a používání účinných nástrojů zajišťujících vysokou kvalitu vzdělávání (školství), a to včetně celoživotního vzdělávání, a rozvoj finančně i místně dostupné zdravotní péče a dalších veřejných služeb bránících sociálnímu vyloučení, růstu chudoby a nerovnosti. ČMKOS považuje podporu výzkumu, vývoje a inovací za základ, který vytváří nutné podmínky pro udržení a rozvoj kvality života české společnosti ve 21. století. Proto bude prosazovat efektivní využívání zdrojů, jak pracovně intelektuálního potenciálu lidí této země, tak jejich přírodních zdrojů, kulturního dědictví a výhodného umístění na evropském kontinentu. ČMKOS bude usilovat o posílení významu kultury ve společnosti realizací promyšlených změn, které se stanou součástí nových zákonných úprav v oblasti kultury, divadelnictví a veřejnoprávních institucí, o navýšení výdajů na kulturu a o zastavení nekoncepční reformy a transformace kulturních zařízení. ČMKOS považuje posilování sociálního dialogu a mnohem širší zapojení sociálních partnerů do rozhodování o strategických záměrech České republiky i Evropské unie a podporu občanských aktivit za efektivní cestu hospodářského rozvoje země a dalšího rozvoje společnosti. Bude proto dbát na posílení solidarity, která je klíčem k zachování sociální soudržnosti společnosti. ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené budou prostřednictvím sociálního dialogu a kolektivních smluv a dohod, které představují nejsilnější nástroj odborů, usilovat o to, aby zaměstnanci dostávali svůj spravedlivý podíl na vytvořených hodnotách společnosti i na hospodářských výsledcích firem. ČMKOS bude v rámci tripartitních jednání a legislativních návrhů při tvorbě obecně závazných předpisů v oblasti mezd a platů prosazovat odpovídající úroveň a způsob poskytování mezd a platů.   I. ČMKOS A ZAMĚSTNANEC Pracovněprávní ochrana ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené, jako oprávnění zástupci zaměstnanců, jsou si vědomy své historické odpovědnosti za dosaženou úroveň pracovněprávní a sociální ochrany zaměstnanců. Ponesou zvýšenou odpovědnost i za její důslednou obhajobu proti všem pokusům ji odstranit nebo ji alespoň podstatně omezit pod záminkou větší flexibility práce, modernizace sociálních systémů a zvýšení konkurenceschopnosti. ČMKOS bude prosazovat a obhajovat pro zaměstnance takové sociální a pracovněprávní normy, které vycházejí ze standardů evropské legislativy a zároveň budou plně respektovat pracovní a sociální standardy důstojné práce, vyplývající z úmluv Mezinárodní organizace práce, popřípadě dalších mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. ČMKOS bude dále rozvíjet své zapojení do tvorby evropské a mezinárodní pracovněprávní legislativy, zejména ve spolupráci a prostřednictvím Evropské odborové konfederace, globálních odborů a v rámci Mezinárodní organizace práce. ČMKOS se bude zasazovat, aby právní úprava obsažená zejména v zákoníku práce, v občanském zákoníku, v zákoně o státní službě, zákoně o úřednících územních samosprávných celků a v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zaručovala zaměstnancům dostatečnou míru jejich ochrany přímo ze zákona a aby jim tak zajistila důstojné pracovní podmínky, zejména spravedlivé mzdy a platy, bezpečnou práci, pracovní dobu, dovolenou, rovné zacházení, odborný a profesní růst a umožnila jim skloubit jejich pracovní, soukromý a rodinný život. ČMKOS bude bránit přijetí zákonů, které by umožňovaly propouštění zaměstnance z práce bez uvedení zákonem stanoveného důvodu, popř. přímou i nepřímou diskriminaci. Bude dbát na důslednou realizaci dohod evropských sociálních partnerů, týkajících se potírání obtěžování nebo vystavování zaměstnanců psychickému či fyzickému násilí a stresu na pracovišti. ČMKOS s využitím všech svých práv a možností bude účinně obhajovat odborová práva včetně práva kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy a kolektivní dohody za všechny zaměstnance. Bude důrazně vystupovat proti jakýmkoliv snahám omezit právo na informace a zastupování, právo na kolektivní vyjednávání a další odborová práva včetně práva na stávku. ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené uznávají a váží si všech odborářů, kteří odpovědně vykonávají odborové funkce, byť je tím často ohroženo jejich další setrvání v zaměstnání. ČMKOS bude důsledně všemi dostupnými prostředky vystupovat proti diskriminaci odborových funkcionářů, kteří hájí oprávněné zájmy zaměstnanců včetně svých členů a vyjednávají za ně výhodnější pracovní, mzdové a sociální podmínky prostřednictvím podnikových kolektivních smluv. ČMKOS rovněž využije všechny právní možnosti, aby odborové organizace a jejich orgány měly vytvořeny podmínky pro efektivní výkon své činnosti, vyplývající zejména z jejich zákonných oprávnění. ČMKOS bude usilovat, aby zaměstnanci nebyli vystavováni v obavě ze ztráty zaměstnání tlaku zaměstnavatelů tím, že budou nuceni přistupovat na nevýhodné pracovní podmínky, zejména prostřednictvím agenturního zaměstnávání a dalších prekérních forem práce. Proto bude usilovat ve spolupráci s odborovými svazy, zaměstnavateli, jejich organizacemi, územní samosprávou a vládou, aby se sociální dialog stal běžnou praxí a součástí pracovního života. ČMKOS bude podporovat další rozvoj RHSD i krajských tripartit a také bude usilovat o rozvoj bipartitního sociálního dialogu mezi odborovými a zaměstnavatelskými svazy jako jedné z nezbytných podmínek pro implementaci dohod evropských sociálních partnerů do národní legislativy a praxe. Bude usilovat, aby bipartitní dohody a zejména kolektivní smlouvy na odvětvové a podnikové úrovni sehrály v budoucím období zásadní roli, zejména zajišťovaly účinnou kolektivní ochranu zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené budou rovněž pokračovat v úsilí o vytváření podmínek pro uzavírání vyšších kolektivních smluv ve všech odvětvích včetně veřejné správy a služeb. ČMKOS bude prosazovat, aby byly přijaty právní předpisy a postupy, které vytvoří efektivní podmínky pro zvýšení vymahatelnosti a vynutitelnosti práva, a to jak ve prospěch zaměstnanců při uplatňování jejich oprávněných nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, tak i kolektivních práv včetně případů insolvence zaměstnavatele. ČMKOS bude bránit, aby hospodářské reformy nebyly zneužívány ke zvyšování tlaku na obcházení pracovněprávní úpravy, zejména v oblasti pracovní doby, aniž by jejich důsledky a zajištění odpovídajících jistot pro zaměstnance byly předmětem kolektivního vyjednávání, popřípadě právní regulace. ČMKOS bude bránit uplatňování flexibilních forem organizace práce a pracovní doby, které nebudou respektovat základní principy bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, standardy důstojné práce a sociálního zabezpečení, zejména ty, které vedou k neopodstatněnému prodlužování pracovní doby, zhoršování podmínek odměňování za vykonanou práci a zkracování doby odpočinku. ČMKOS bude usilovat o zlepšování právní úpravy podmínek výkonu flexibilních forem práce a prosazovat, aby jakékoliv úpravy týkající se flexibility práce byly součástí kolektivního vyjednávání a národního sociálního dialogu. ČMKOS bude odmítat zavádění nedůstojných forem flexibilní práce, které by snižovaly pracovněprávní ochranu zaměstnanců a znemožňovaly slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců. Bude bránit zneužívání práce zahraničních zaměstnanců. ČMKOS bude sledovat a aktivně ovlivňovat vývoj legislativy Evropské unie, aby při jejích případných revizích nedošlo ke zhoršení postavení zaměstnanců. V rámci legislativního procesu probíhajícího v České republice bude ČMKOS bránit přijímání právních úprav, které jsou v rozporu se závazky České republiky, vyplývajícími z ratifikovaných mezinárodních smluv, zejména z úmluv Mezinárodní organizace práce.   2.    Právní poradenství a zastupování zaměstnanců ČMKOS bude poskytovat právní pomoc a poradenství v dohodnutém rozsahu a za podmínek stanovených v zásadách poskytování právní pomoci pro členy odborových organizací, případně pro individuální členy odborových svazů. Financování této činnosti bude zabezpečeno odborovými svazy na základě ekonomických parametrů poskytnutých služeb. Součástí těchto služeb bude i možnost bezplatného zastoupení před soudem pro členy odborových svazů v rámci stanovených pravidel. ČMKOS bude i nadále zajišťovat právní poradenství a právní informace členům odborů a veřejnosti. 3.  Spravedlivé mzdy a platy ČMKOS bude usilovat, aby rostla kupní síla mezd a platů zaměstnanců v zájmu růstu jejich životní úrovně i jako jeden z nástrojů posilování ekonomického růstu formou zvyšování poptávky a aby se postupně přibližovala evropskému průměru. K dosažení této úrovně mezd a platů bude ČMKOS pokračovat v praxi doporučování cíle pro sjednávání meziročního nárůstu mezd v kolektivním vyjednávání na základě makroekonomických analýz a odhadů inflace. V zájmu vyšší právní jistoty zaměstnanců bude ČMKOS podporovat opatření, která povedou k tomu, aby se komplexní pravidla pro odměňování zaměstnanců stala součástí kolektivních smluv. Bude aktivně podporovat opatření směřující k odstranění rozdílů v odměňování mezi ženami a muži včetně kvantifikovaných cílů. ČMKOS bude usilovat o pokračování pravidelné valorizace minimální mzdy tak, aby se přibližovala relacím dosahovaným v nejvyspělejších státech Evropské unie.   4.  Profesní a celoživotní vzdělávání ČMKOS považuje zlepšování vzdělávacího systému v souladu s aktuálními potřebami ekonomiky a trhu práce, rozšiřování celoživotního vzdělávání a zlepšování péče o rozvoj lidských zdrojů za klíčové pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Bude proto usilovat o jejich dostupnost pro všechny zaměstnance i ostatní občany. Bude rovněž podporovat státní i zaměstnavatelské programy a projekty, které umožní zaměstnancům se včas připravit na odborné a kvalifikační požadavky související s jejich prací. ČMKOS bude prostřednictvím kolektivních smluv a jiných dohod sociálních partnerů v rámci RHSD vyjednávat o zvýšení investic do vzdělávacího systému a do vzdělávání zaměstnanců, o zvýšení počtu účastníků zapojených do programů rekvalifikací a dalšího vzdělávání, zejména technického, a bude požadovat, aby stát zvýšil a rozvíjel rekvalifikační programy tak, aby se staly účinným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti a zlepšovaly zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání i dovednosti a znalosti zaměstnanců. ČMKOS bude prosazovat a podporovat systémy profesního i celoživotního vzdělávání, zejména odborného profesního vzdělávání a přípravy, které poskytnou lepší příležitost dalšího uplatnění podle potřeb praxe všem, bez ohledu na pohlaví, věk, etnický původ či národnost a počáteční vzdělání. Dále bude usilovat o vznik efektivního systému dalšího vzdělávání v ČR, jehož součástí bude vícezdrojové financování celoživotního vzdělávání. Současně bude prosazovat udržení struktury vzdělávacích oborů v odborném vzdělávání na školách tak, aby navazovaly na požadavky trhu práce, a usilovat o průběžné navyšování finančního ohodnocení všech zaměstnanců ve školství. ČMKOS se bude podílet na celostátní i regionální úrovni na projektech a programech v oblasti rozvoje lidských zdrojů.   5.  Daně ČMKOS bude usilovat, aby změny v oblasti daní zajistily, že daňový systém bude spravedlivý ke všem daňovým poplatníkům, hospodářsky efektivní, napomůže k udržení a podpoře dalšího hospodářského růstu i sociálního rozvoje a k dlouhodobé udržitelnosti rovnováhy veřejných financí. K zajištění odolnosti systému vůči daňovým únikům a šedé ekonomice bude ČMKOS usilovat o posílení koordinované kontrolní činnosti příslušných státních orgánů. ČMKOS bude podporovat změny vedoucí k posílení srozumitelnosti, spravedlnosti a zjednodušení daňové soustavy jako celku, tím i k posílení plnění daňových povinností daňovými subjekty. Současně bude usilovat o zajištění potřebné úrovně míry zdanění a přiměřené solidarity tak, aby se na daňovém inkasu spravedlivě a vyváženě podíleli všichni poplatníci včetně osob samostatně výdělečně činných a aby byl vytvořen dostatek zdrojů pro financování veřejných služeb, jako je školství, zdravotnictví či systémy sociálního zabezpečení. ČMKOS odmítá koncepci „superhrubé“ mzdy a požaduje návrat ke zdanění odvozenému z hrubých mezd snížených o povinné pojistné placené zaměstnancem na sociální a zdravotní pojištění při odpovídajícím přepočtu sazby a slev a na znovuzavedení daňové progrese do systému daně z příjmů fyzických osob. ČMKOS zásadně odmítá záměry směřující k zásadnímu snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Považuje za nepřijatelné vydávat opatření směřující k destrukci systémů důchodového a zdravotního pojištění a jejich následnou privatizaci za nástroj zvyšování mezd. Proti těmto návrhům bude ČMKOS vždy, kdy se objeví, bojovat.   II. ČMKOS A BEZPEČNÁ PRÁCE A ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ Působení odborů v oblasti bezpečnosti práce představuje významnou preventivní funkci a přispívá k ochraně života a zdraví zaměstnanců zejména tím, že je pomáhá chránit před pracovními úrazy a nemocemi z povolání a jejich zdravotními i sociálními následky. ČMKOS bude důrazně usilovat o to, aby zaměstnavatelé vytvářeli svým zaměstnancům příznivé, bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Bude sledovat vliv pracovních podmínek i životního prostředí na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Důraz bude ČMKOS klást především na prevenci a včasné rozpoznání negativních jevů, zejména na zavedení pracovnělékařské péče u každého zaměstnavatele. Bude prosazovat znovuzavedení poskytování náhrady mzdy v době prvních tří dnů pracovní neschopnosti. ČMKOS bude spolupracovat se Státním úřadem inspekce práce a s dalšími orgány dozoru nad bezpečností práce na vytipování rizikových oblastí pro směrování kontrolní činnosti s cílem účinněji zlepšovat nevyhovující pracovní prostředí. Důležitým cílem této činnosti bude rovněž snížení úrazovosti, počtu pracovních úrazů, zejména počtu smrtelných úrazů na pracovištích. Své náměty a návrhy pro zlepšení v oblasti BOZP bude svými zástupci předkládat na jednání Rady vlády pro BOZP, v jejich stálých výborech a v Pracovním týmu RHSD pro BOZP. ČMKOS bude prosazovat využití prostředků z přebytku stávajícího zákonného pojištění zaměstnavatelů pro oblast prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a pracovní (úrazové) rehabilitace. ČMKOS bude usilovat o vydání právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, která by vymezila jasná pravidla ochrany zdraví těchto skupin osob. ČMKOS bude usilovat o trvalou finanční spoluúčast státu při úhradě vzniklých výkonem odborové kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci včetně nákladů na školení k prohloubení kvalifikace svazových inspektorů bezpečnosti práce pověřených výkonem této kontroly.   III. ČMKOS A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ ČMKOS bude podporovat opatření, která umožní lepší slaďovaní pracovního, rodinného a soukromého života zaměstnanců, která umožní jejich zapojení do celoživotního vzdělávání, účast na veřejném životě a v případě potřeby pečovat o děti a další členy rodiny v důstojných podmínkách. ČMKOS bude navrhovat přijetí účinných opatření, která povedou ke zlepšení sociální a ekonomické situace rodin s dětmi včetně dostatečné výše sociálních dávek v souladu se schválenou vládní koncepcí rodinné politiky. Bude usilovat o dostupné a kvalitní veřejné služby pro rodiny včetně zařízení pro děti a pro osoby závislé na pomoci druhých. ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené budou prosazovat, aby kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy i kolektivní dohody obsahovaly opatření, která povedou ke slaďování profesního, rodinného a soukromého života a k vytváření prorodinného prostředí u zaměstnavatelů. V rámci toho budou usilovat o prohlubování ochrany zaměstnanců s povinnostmi k rodině před propuštěním, o vhodnou úpravu jejich pracovní doby či formy pracovního vztahu, o poskytování pracovního volna podle jejich potřeb a o zlepšení dostupnosti dopravy do a ze zaměstnání. Ke zlepšení možnosti snadnějšího návratu zaměstnanců s povinnostmi k rodině bude ČMKOS podporovat opatření vedoucí k realizaci akčního rámce evropských sociálních partnerů v oblasti rovnosti mužů a žen. Bude rovněž podporovat státní i zaměstnavatelské programy a projekty, které umožní zaměstnancům se včas připravit na odborné a kvalifikační požadavky související s jejich prací a požadavky trhu práce.   IV. ČMKOS A MLADÍ ČMKOS si je vědoma, že mladí absolventi škol, uchazeči o zaměstnání a jejich rodiny jsou zejména dnes ve velké míře ohroženi prekérními formami práce a diskriminací na trhu práce. ČMKOS bude usilovat o změnu tohoto nežádoucího trendu. ČMKOS si jako jednu ze svých priorit uvědomuje nutnost oslovování mladých zaměstnanců, případně mladých lidí, kteří se na vstup do zaměstnání připravují, a posilování členské základny odborů prostřednictvím získávání nových členů z jejich řad. ČMKOS bude ve spolupráci s odborovými svazy a za koordinace Rady mladých ČMKOS podnikat kroky ke zvýšení povědomí mladých lidí o odborech a o jejich činnosti mezi mladými lidmi a ke zlepšení image odborů. K tomu bude ČMKOS využívat vhodné prostředky, zejména svoji webovou stránku, webový portál, audiovizuální média a sociální sítě. ČMKOS bude v souladu s rámcem akcí evropských sociálních partnerů na podporu zaměstnávání mladých prosazovat růst zaměstnanosti absolventů škol a mladých lidí obecně. V zájmu podpory mladé generace při zakládání rodin bude ČMKOS navrhovat opatření, která zlepší postavení mladých lidí na trhu práce při prvním vstupu do zaměstnání. Bude rovněž podporovat taková opatření vlády a Parlamentu ČR, která povedou k výstavbě cenově dostupných bytů pro mladé rodiny. ČMKOS bude věnovat zvýšenou pozornost pracovním a sociálním podmínkám mladých zaměstnanců. Aktivně se bude zasazovat zejména o jejich rovný přístup k zaměstnání a rovné podmínky výkonu práce. Zejména bude ČMKOS důrazně vystupovat proti mzdové a platové diskriminaci mladých zaměstnanců. V neposlední řadě se bude ČMKOS intenzivně věnovat oblasti vzdělávání mladých lidí, a to jak v podobě přípravy na budoucí povolání, tak i v podobě kvalifikačního a profesního růstu mladých zaměstnanců.   V. ČMKOS A SOCIÁLNÍ OCHRANA ZAMĚSTNANCE Zachování evropského sociálního modelu a jeho uplatnění v České republice pokládá ČMKOS za základ dobrého fungování společnosti a za nástroj k ochraně občanů před propadem do chudoby a zachování sociální soudržnosti. ČMKOS proto bude všemi dostupnými prostředky prosazovat spravedlnost, rovnost, lidskou důstojnost, spoluúčast na rozhodování, přiměřenost sociálních dávek, důchodů, dávek v nemoci, finanční udržitelnost sociálních systémů a odpovídající míru solidarity při rozdělování společenských prostředků. ČMKOS bude usilovat o zachování a rozvoj systému solidárního sociálního pojištění, který zabezpečuje spolehlivou ochranu obyvatelstva při nemoci, v nezaměstnanosti, invaliditě a ve stáří a je garancí ochrany před chudobou (včetně tzv. „pracující chudoby“) a sociálním vyloučením. ČMKOS odmítá redukci výše pojistného odváděného zaměstnanci a zaměstnavateli na financování systémů sociálního pojištění, které garantuje zachování sociální soudržnosti. ČMKOS proto bude bránit dalšímu snižování povinných odvodů do pojistných systémů či realizaci návrhů, aby jediným plátcem pojistného byli pouze zaměstnanci, ale naopak bude podporovat opatření vedoucí k dlouhodobé finanční udržitelnosti sociálních systémů. ČMKOS odmítá přijímání jakýchkoliv opatření, která by vedla ke zvyšování míry chudoby a k sociálnímu vyloučení; zaměří se v této souvislosti na problémy vyplývající z vysokého zadlužení domácností, pomůže zvyšovat informovanost zaměstnanců a jejich rodin o rizicích půjček a řešení důsledků jejich nesplácení a na vytvoření právních podmínek pro účinné potírání lichvy včetně podmínek pro zvyšování finanční gramotnosti. Bude usilovat o vytvoření podmínek pro zajištění sociálního bydlení v odůvodněných případech. ČMKOS bude usilovat o zajištění kvality a cenové i místní dostupnosti sociálních služeb a o opětovné zavedení pravidelné valorizace životního a existenčního minima.   VI. ČMKOS A ZAMĚSTNANEC NA TRHU PRÁCE ČMKOS považuje úsilí o plnou zaměstnanost a zajištění z ní vyplývajících sociálních a právních jistot zaměstnanců za prioritní smysl a cíl své práce v nadcházejícím období. Bude podporovat hospodářskou a sociální politiku orientovanou na vytváření kvalitních nových pracovních míst a lepší finanční zabezpečení lidí, kteří jsou propouštěni nebo jsou zaměstnáváni v prekérních formách práce včetně agenturního zaměstnávání. V souladu s cíli a prostředky schválenými v rámci akcí evropských sociálních partnerů na podporu zaměstnávání mladých lidí bude ČMKOS usilovat o vytvoření podmínek pro větší zapojení mladých lidí a dalších zranitelných skupin na trhu práce (osob ve věku blízkém důchodovému věku, menšin, migrantů atd.). Cílem je dosáhnout zlepšení postavení žen na pracovním trhu i na pracovištích v zájmu vytvoření produktivnějšího, inovativnějšího a stimulujícího pracovního prostředí, lepšího ekonomického výkonu a odstraňování segregace a stereotypů v dělbě práce mezi muži a ženami. ČMKOS bude požadovat plné obnovení akceschopnosti Úřadu práce České republiky v oblasti zaměstnanosti, podstatné navýšení zdrojů na pasivní i aktivní politiku zaměstnanosti, zvýšení dosavadní úrovně podpor v nezaměstnanosti, podporovat budování rozvinuté sítě moderních služeb zaměstnanosti, uplatňování efektivních forem podpory tvorby nových pracovních míst se zaměřením na zvlášť ohrožené skupiny na trhu práce a k tomu bude prosazovat další podstatné rozšíření programů aktivní politiky zaměstnanosti. ČMKOS bude podporovat orientaci české ekonomiky na plné využití vysoce kvalifikované práce, opřené o celoživotní vzdělávání a směřující k rozvoji vědy a techniky a k širokému uplatnění moderních technologií a digitalizace tak, aby se ČR postupně stávala ekonomicky a sociálně rovnocennou zemí nejvyspělejším zemím Evropské unie. ČMKOS bude prosazovat zapojení sociálních partnerů do rozhodovacích procesů a zvyšovat účast odborů na programech pro podporu zaměstnatelnosti obyvatelstva. ČMKOS podpoří v zájmu ochrany před sociálním dumpingem regulaci migrace směřující k odstranění či omezení nelegálního zaměstnávání jak cizinců, tak českých občanů a posílení kontrolních mechanismů v této oblasti. Současně bude podporovat dodržování práv migrantů a důstojné a rovné zacházení s nimi.   VII. ČMKOS A ZAMĚSTNANEC V EKONOMICE   Růst životní úrovně ČMKOS bude usilovat o to, aby výsledky hospodářské činnosti plně sloužily lidským potřebám a společenským cílům tak, aby na základě spravedlivého rozdělování vytvořených hodnot zajistily dlouhodobý růst životní úrovně. ČMKOS bude reagovat na výzvy a dopady nových ekonomických změn souvisejících s rozvojem digitalizace a informačních technologií v rámci Průmyslu 4.0. ČMKOS bude prosazovat taková opatření, která podpoří hospodářský růst cestou inovací a zvyšováním konkurenční způsobilosti ekonomiky, která budou směřovat ke snižování nezaměstnanosti, k vyšší zaměstnanosti a růstu reálných příjmů obyvatelstva. Bude přitom dbát, aby další integrace našeho hospodářství do evropské i světové ekonomiky neohrozila dosaženou úroveň sociální ochrany, zejména pokrytí mandatorních sociálních výdajů. ČMKOS bude dbát, aby při případné další privatizaci zbývajícího státního majetku byl brán zřetel na přijetí opatření zmírňujících sociální dopady, zejména takových, která nezhorší situaci na trhu práce. ČMKOS bude usilovat o to, aby výnosy z privatizace přednostně sloužily k zachování a rozvoji sociálních systémů, zlepšení dostupnosti, kvality a ceny služeb veřejného zájmu a zvyšování životní úrovně obyvatelstva. Pro realizaci těchto cílů bude ČMKOS aktivně působit především v rámci RHSD a Regionálních RHSD, zejména prostřednictvím Regionálních rad odborových svazů. ČMKOS a odborové svazy budou spolupracovat na všech úrovních se zaměstnavateli, s hospodářskými subjekty, spolky, se zákonodárnými sbory, samosprávou, s vládou a politickými subjekty, které se hlásí a prosazují principy demokracie, svobody a humanismu. Za významnou v této oblasti považuje ČMKOS aktivní účast svých zástupců v rezortních pracovních skupinách pro strukturální opatření a v poradních orgánech státní správy, samosprávy a regulačních orgánech. ČMKOS bude požadovat, aby stát a jeho složky účinně postupovaly proti hospodářské kriminalitě, zejména proti korupci a klientelismu, podvodům v oblasti daní a odvodů, poškozování či zvýhodňování věřitelů.   2.      Veřejné služby ČMKOS bude usilovat o zachování současného rozsahu veřejných služeb, bude prosazovat jejich dostupnost, rozvoj a vyšší kvalitu tak, aby odpovídaly především potřebám občanů. Bude požadovat, aby stát garantoval veřejné služby ve všech regionech České republiky ve stejné kvalitě a dostupnosti. ČMKOS bude usilovat o to, aby se celkový podíl veřejných výdajů k hrubému domácímu produktu na veřejnou správu a služby postupně zvyšoval a aby se přiblížil k výši těchto výdajů v nejvyspělejších zemích Evropské unie. ČMKOS bude prosazovat zachování optimální sítě škol a školských zařízení, sítě zdravotnických a sociálních služeb včetně sociálního bydlení. Bude podporovat a prosazovat zlepšení dopravní obslužnosti s cílem snižování nezaměstnanosti a zlepšení mobility pracovní síly. ČMKOS bude usilovat o zachování zdravotnictví a sociální péče jako kvalitní a dostupné veřejné služby a bude bránit krokům, které povedou k privatizaci dalších zdravotnických zařízení, ke zvyšování plateb obyvatelstva v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a ke snižování jejích standardů.   VIII. ČMKOS A DŮCHODY ČMKOS dlouhodobě prosazuje takovou podobu důchodového systému, která zabezpečí dostatečnou úroveň důchodů a umožní zachování důstojného a aktivního života ve stáří, při invaliditě i ve složité sociální situaci způsobené ztrátou živitele rodiny. Bude usilovat o zachování dlouhodobé finanční udržitelnosti průběžného důchodového pojištění, které představuje díky zachování přiměřené míry solidarity základ zabezpečení zaměstnanců a jejich rodin ve stáří, při invaliditě či ztrátě živitele. Bude podporovat prohloubení principu zásluhovosti zvýšením vazby výše celkového důchodu na zaplaceném pojistném a příspěvcích prostřednictvím doplňkového penzijního spoření. Bude usilovat o odstranění nerovného postavení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných při úhradě pojistného na důchodové pojištění. Za přiměřené zabezpečení ve stáří považuje ČMKOS takovou úroveň důchodů, kdy celkový příjem důchodce bude dosahovat v průměru alespoň 70 % předdůchodových příjmů. ČMKOS bude usilovat, aby se při pravidelných valorizacích zvyšovala kupní síla vyplácených důchodů a aby se tak důchodci podíleli na ekonomické prosperitě země. ČMKOS bude iniciativně prosazovat širší zapojení zaměstnavatelů do všech systémů, které slouží vytváření doplňkových důchodových příjmů zaměstnanců, a usilovat o rozvoj těchto systémů. Bude přitom usilovat o zavedení zaměstnaneckého doplňkového penzijního spoření s povinnými příspěvky zaměstnavatelů na předdůchody zaměstnanců vykonávajících fyzicky namáhavé, popř. zdraví škodlivé či rizikové práce. ČMKOS bude usilovat, aby instituty umožňující předčasný odchod do starobního důchodu byly dostatečně flexibilní a umožnily zaměstnancům v obtížných životních situacích předčasný odchod do starobního důchodu bez propadu jejich životní úrovně ve srovnání s těmi, kteří odcházejí do důchodu při dosažení obecného důchodového věku.   IX. ČMKOS A PROPAGACE ODBOROVÉ ČINNOSTI Stěžejním propagačním úkolem ČMKOS pro nové období bude rozvíjet úspěšnou kampaň, kterou ČMKOS zahájila v roce 2015 pod názvem Konec levné práce. Komunikační strategie ČMKOS využije všech pozitivních poznatků, zejména skutečnost, že tato kampaň historicky poprvé v nebývalé míře významně podnítila celospolečenskou diskuzi o velmi nízké ceně práce v České republice ve vztahu k evropským mzdám. ČMKOS bude pokračovat v nastartované nové formě komunikace, kterou oslovila širokou část českých zaměstnanců. ČMKOS bude využívat a rozvíjet propagační působení, které dodává odvahu, inspiraci i argumenty před každoročním zahájením procesu kolektivního vyjednávání. Bude sledovat záměr, aby se stanovování cílů pro kolektivní vyjednávání stalo trvalou součástí propagace tohoto pro odbory klíčového nástroje pro zvyšování mezd a platů. Jako hlavní argumentační zdroje této propagace bude ČMKOS vhodně využívat vlastní analytické dokumenty navazující na „Vizi změny hospodářské strategie ČR.“ Odbory se budou na veřejnosti prezentovat jako instituce, která trvale přináší důvěryhodné důkazy o dlouhodobých vážných příčinách nízkých mezd v ČR a nutnosti a prospěšnosti jejich zvyšování. Nízké příjmy nejsou strategií pro českou ekonomiku – bude leitmotivem propagace ČMKOS. ČMKOS bude podporovat a zvýrazňovat prezentaci jednotlivých odborových svazů a základních organizací v jejich oprávněných protestních aktivitách a přispívat k posílení vzájemné solidární podpory mezi odborovými svazy. V daleko větší míře bude propagovat sounáležitost odborů v rámci EU. ČMKOS je v současnosti v České republice vnímána jako mluvčí českých zaměstnanců, je třeba všemi účinnými formami a metodami externí a interní komunikace tento kredit udržet a připravit se na novou roli s ohledem na výsledek parlamentních voleb 2017, kdy v České republice došlo k výraznému oslabení levicových stran. Hlavním prostředkem interní komunikace ČMKOS s členskou základnou bude tištěná verze Sondy Revue nově propojená s aktuálním zpravodajským portálem e-sondy a nové aktuální interaktivní webové stránky ČMKOS. ČMKOS naváže na úspěšnou intenzivní spolupráci a komunikaci s hlavními a vlivnými mediálními zdroji, bude cíleně vybírat a nabízet aktuální témata, kterými mohou odbory zaujmout širší veřejnost. Do výraznějšího využití prezentace odborů na sociálních sítích je třeba zapojit všechny členské odborové svazy ČMKOS. ČMKOS připraví pro odborové svazy podpůrnou strategii využívání sociálních sítí.   X. ČMKOS A SÍLA MEZINÁRODNÍ SOLIDARITY ODBORÁŘŮ ČMKOS si je vědoma, že důsledky globalizace ekonomiky a výzev, jimž čelí Evropská unie i Česká republika, jako její členská země v souvislosti s rostoucím tlakem na konkurenceschopnost, zvyšování nákladů práce, flexibilitu, digitalizaci a robotizaci, budou nadále ovlivňovat celkové postavení našich, evropských i světových odborů. Proto budou muset stále solidárně čelit dalším možným pokusům oslabit odborová práva, postavit zaměstnance a odbory z různých zemí proti sobě a přenést na ně další náklady hospodářských reforem a krizí. ČMKOS proto bude s ostatními členy Evropské odborové konfederace i nadále aktivně působit zejména proti snahám snižovat úroveň sociálních a pracovních práv v prostoru Evropské unie včetně snižování významu a role sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. V tomto směru bude koordinovat i práci svých zástupců v těch strukturách Evropské unie, kde působí sociální partneři, i v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Bude spolupracovat s poslanci Evropského parlamentu, jimž je blízké zaměření programu ČMKOS, a využívat i své dobré vzájemné vztahy zejména s odbory sousedních, ale i dalších zemí, a to na všech úrovních. ČMKOS bude dále usilovat o co nejúčinnější uplatnění svého vlivu v institucionálním systému, jímž se Česká republika podílí na vývoji v Evropské unii, a o využití všech dostupných možností, které poskytuje Evropská unie v rámci svých společných programů, iniciativ a fondů. ČMKOS podpoří jako člen Mezinárodní odborové konfederace a Poradního odborového výboru při Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj společné iniciativy světových odborů a EOK zaměřené na přebudování evropského a mezinárodního finančního systému tak, aby sloužil potřebám reálné ekonomiky a sociálního rozvoje. ČMKOS bude usilovat o to, aby Mezinárodní organizace práce, jako jediná tripartitní instituce v rámci OSN usilující o prosazení důstojné práce pro všechny, byla v procesu pokračující globalizace financí, obchodu a trhů práce konzultována a její úmluvy řádně naplňovány nejen v národním měřítku, ale aby k nim bylo v oblasti základních pracovních standardů a lidských práv přihlíženo i v činnosti dalších světových institucí. Bude usilovat o ratifikaci dalších úmluv Mezinárodní organizace práce Českou republikou. V případě potřeby využije ČMKOS všech možností, jež jí dává členství v přeshraničních regionálních, evropských a světových odborech, zastoupení v Mezinárodní organizaci práce a také mechanismy dalších evropských či mezinárodních institucí, k ochraně odborových a dalších práv zaměstnanců v České republice. Přílohy: Program ČMKOS 2018-2022.pdf 153 kB

Není čas otálet - Mimořádná doba potřebuje mimořádná opatření

1 týden 2 dny ago
Ekonomika České republiky je v ohrožení. Pokud nebude v co nejkratší době podpořena zásadními opatřeními státu, dojde k jejímu těžkému poškození. Od tohoto stavu nás nedělí měsíce, ale pouze několik týdnů. Dosud přijatá opatření jsou dobrá, ale nestačí. Je třeba okamžitě začít vytvářet pro českou ekonomiku masívní podpůrný systém, který pomůže české ekonomice, českým zaměstnancům, českým podnikatelům i všem občanům České republiky překlenout toto nelehké období.

Výzva Evropské odborové konfederace finančním institucím: Nevydělávejte na zdraví, zaveďte mimořádná opatření

1 týden 5 dnů ago
Apelujeme naléhavě na evropské instituce a vlády, naše populace se dusí koronavirem Covid 19, fyzicky i ekonomicky. Nikdo by neměl být nucen volit mezi tím, že bude chránit sebe a své blízké a tím, že si zachová svoji práci a příjem a tím potenciálně ohrožovat sebe a ostatní okolo sebe. Musíme jednat, a jednat rázně. Obáváme se, že nástroje a fondy, které dávají na stůl instituce Evropské unie a jednotlivé vlády nebudou dostatečné. Plné využité flexibility Paktu růstu a stability budou jako kapka v moři, pokud nebudou doplněny o další opatření. Je nutné aktivovat klauzuli pro stav nouze fiskálního kompaktu....

AKTUÁLNĚ: Program ochrany zaměstnanosti a ošetřovné

1 týden 5 dnů ago
Ministerstvo práce a sociálních věcí zvěřejnilo aktuální informace o programu ochrany zaměstnanosti Antivirus a ošetřovném. Nově se má ošetřovné proplácet i po 9. dni po celou dobu uzavření školy v domácnostech s dětmi do 13 let. Z programu Antivirus bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd.

Co přinese doba pokoronarovirová? Bez mimořádných opatření prohrajeme všichni

1 týden 6 dnů ago
Celá republika čelí nebezpečí, které si ještě doslova před několika dny uměl jen málokdo představit. Co tedy dělat? První reakce, které jsme viděli jak ve veřejnosti, tak i ve vyjádřeních vládních činitelů jsou zatím setrvačné, jako by šlo jen o malou epizodu, která za čtrnáct dní pomine. Tak nějak byla formulována první opatření. Můžeme si to vykládat tím, že je tato situace natolik překvapivá, že ani nebylo možné v dané chvíli uvažovat jinak. Ona se ta pravda musí dávkovat postupně – to je obecná lidská zkušenost.

Zlaté české ručičky prodlouženy!

2 týdny ago
Chtěli jste se zúčastnit naší soutěže Zlaté české ručičky ale koronavirus vás omezil v odevzdání soutěžní hračky? Takových případů je více, proto jsme se původní březnový termín odevzdání posunout. O konkrétním datu budeme informovat, zatím je stanovený na neurčito a bude se odvíjet od toho, jak bude pokračovat současná situace. Vzhledem k okolnostem budeme posouvat i termín vyhodnocení porotou. Každopádně děkujeme těm, kteří už své příspěvky zaslali!   Veškeré informace včetně přihlášky do soutěže najdete zde.

Studijně dokumentační středisko

2 týdny 1 den ago
Upozornění pro badatele: V souvislosti s nařízeními k omezení šíření nemoci COVID-19 se upravuje provozní doba badatelny Všeodborového archivu. Toto opatření platí od 13. 3. 2020 do odvolání. Prosíme všechny badatele, aby svou návštěvu vždy předem ohlásili na uvedené e-mailové adresy. Návštěva bude umožněna až po individuální domluvě s pracovníky archivu. Děkujeme za pochopení.       Všeodborový archiv i Studijní knihovna odborů jsou umístěny v druhém patře budovy RADOST v místnostech č.  3-213 (vedoucí), 3-212 (archiv) a 3-211 (knihovna). Badatelna archiv

Prohlášení evropských sociálních partnerů EOK, BusinessEurope, CEEP, SMEUnited k epidemii COVID-19

2 týdny 1 den ago
Organizace evropských zaměstnavatelů a odborů vyjadřují upřímnou soustrast rodinám, které již přišly o své blízké na následky COVID-19 a svou vděčnost podnikům a pracujícím, kteří již projevují mimořádnou odvahu a odolnost a to jak v péči o nemocné, tak při zajišťování životně důležitého zboží a služeb, na kterých jsme všichni závislí. Pozorně sledujeme dramatický vývoj epidemie COVID-19 v celé Evropě a jsme v popředí, zejména v rámci členských států, při navrhování a provádění mimořádných opatření na pomoc podnikům a pracujících při řešení této mimořádné situace. Evropští sociální partneři podporují soubor opatření vyhlášených Evropskou komisí dne 13. března a Evropskou centrální bankou v posledních dnech a jsou v úzkém kontaktu s Komisí, aby pomohli zajistit rychlé a účinné zavádění, které bude doplňovat a podporovat vnitrostátní opatření, která byla a budou projednána mezi národními sociálními partnery a vládami členských států. Evropští sociální partneři naléhavě žádají Euroskupinu a Radu ministrů hospodářství a financí (ECOFIN), která se sejde na zasedání ve dnech 16. – 17. Března, aby schválily všechna opatření navržená Evropskou komisí bez prodlení a beze změn, což by mohlo oslabit jejich účinek. Sociální partneři vyzývají vlády, aby schválily zejména opatření, která si kladou za cíl: dočasné plné využití flexibility obsažené v cílech Paktu stability a růstu, včetně zvážení jeho dočasného pozastavení pomocí obecné únikové doložky; zamezit narušení jednotného trhu, včetně zákazů a vývozních omezení, zejména pro vývoz zdravotnického vybavení a léčiv, a zastavit uzavírání hranic pro zboží; ochrana všech druhů nákladní dopravy je v rámci EU prioritou a má rovněž zásadní úlohu při koordinaci a informování o opatřeních přijatých v členských státech; povzbuzování výdajů a investic členských států, zejména na posílení personálu, vybavení a prostředků pro vnitrostátní zdravotnické služby, systémy sociální ochrany a další služby obecného zájmu; mobilizaci nevyužitých strukturálních fondů a jiných fondů EU na podporu členských států při zajišťování finanční podpory a podpory příjmů pracujících postižených nezaměstnaností nebo pozastavením zaměstnání, včetně nestandardních pracovníků a osob samostatně výdělečně činných; zajištění přístupu k úvěrům a finanční podpory pro podniky, zejména všechny typy malých a středních podniků, které jsou postiženy uzavíráním a nouzovými opatřeními, s koordinovaným zásahem z rozpočtu EU, ECB, EIB a národních podpůrných bank; aktivace fondu solidarity pro přírodní katastrofy a jakéhokoli jiného dostupného financování na úrovni EU; mělo by být rovněž uznáno úsilí Evropské komise o plné využití flexibility v rámci pravidel státní podpory. Členské státy by měly do navrhování a provádění vnitrostátních opatření zapojit národní sociální partnery. Je třeba vyvinout veškeré úsilí, aby se pracujícím, podnikům, hospodářským činnostem a veřejným službám pomohlo přežít krizi, aby se po skončení krize mohli vrátit ke svým činnostem, udrželi zatím pracující v zaměstnání, ochránili před nezaměstnaností a ztrátou příjmů a zmírnili finanční ztráty. Komise a členské státy musí zajistit, aby finanční podpora byla zaslána podnikům, zejména všem typům malých a středních podniků, a všem pracovníkům, včetně osob samostatně výdělečně činných a osob s nejistými zaměstnáními, které jsou nejzranitelnější. Pro podporu veřejných služeb, které jsou napnuty až na hranici, a pro podniky a pracující zasažené krizí je zásadní plán Komise být flexibilní v otázce fiskálních pravidel a pravidel státní podpory. Finanční prostředky EU investované do ochrany pracujících a podniků před nejhoršími dopady krize by měly doplňovat výdaje členských států. Evropa musí při řešení této mimořádné situace prokázat odpovědnost, solidaritu a účinnost tím, že bude chránit všechny své postižené občany, pracující a podniky. ETUC, Luca Visentini, generální tajemník BUSINESSEUROPE, Markus J. Beyrer, generální ředitel   CEEP, Valeria Ronzitti, generální tajemnice   SMEunited, Veronique Willems, generální tajemnice

Prohlášení Skupiny zaměstnanci Evropského hospodářského a sociálního výboru k epidemii COVID-19

2 týdny 1 den ago
S ohledem na aktuální vývoj COVID-19 v Evropě a ve světě Skupina zaměstnanci: bere na vědomí úsilí na evropské a vnitrostátní úrovni o kontrolu šíření viru. Zjevný přeshraniční rozměr viru brání tomu, aby byla jednostranná vnitrostátní akce skutečně účinná. Koordinace je proto zásadní pro zavedení účinných opatření a v tomto ohledu musí Evropská unie ukazovat cestu jak jasnými pokyny, tak transparentními informacemi. vyjadřuje svou solidaritu s infikovanými lidmi a vyzývá k ochraně zejména rizikových skupin, jako jsou starší lidé, lidé s oslabeným imunitním systémem a dalších. Pro jejich ochranu je zásadní zavedení účinných opatření k zadržení šíření nákazy. uznává vážné nebezpečí šíření dezinformací v krizi, jako je tato, a vyzývá k odpovědnosti občanů za sdílení pouze důvěryhodných informací s cílem bojovat proti šíření strachu. zdůrazňuje hlavní priority bezpečnosti a veřejného zdraví. Hlavní zásadou všech koordinovaných reakcí na krizi musí být ochrana veřejného zdraví a bezpečnost zúčastněných pracovníků. prohlašuje, že je zapotřebí zvláštní podpory evropských pracujících a zejména podmínek práce a ochrany zdravotnických pracovníků. Systémy zdravotní péče v EU a jejich pracovníci jsou v první linii a musí k dispozici veškeré nezbytné finanční prostředky, aby zajistili řešení této krize účinně a spravedlivě. požaduje jasná opatření týkající se situace pracovníků, kteří mohou být v karanténě, například možné práce na dálku, placeného volna volných listů, pokud není práce na dálku možná, a zvláštní pozornost těm, na kterých jsou další osoby závislé. To je obzvláště naléhavé v případě nejistých a špatně placených pracovních místech a v odvětvích „nových forem práce“, jako je platformové hospodářství, kde švarcsystém znamená neexistenci ochranným opatřením. připomíná, že je zapotřebí nejen fiskální pružnosti při řešení krize COVID-19, ale také revize Paktu o stabilitě a růstu, zejména s ohledem na hospodářské důsledky pandemie. Současný vývoj by mohl přinést hospodářskou krizi podobnou nebo horší než v roce 2008 a reakcí nemůžou být opět úsporná opatření. proto vyzývá k přijetí rozhodných proticyklických politik na evropské a vnitrostátní úrovni, které by zabránily současnému hospodářskému vývoji a zabránily dalšímu zhoršování životních podmínek občanů. Už před vypuknutím COVID-19 procházela EU zpomalením hospodářského růstu. Nyní je více než kdy jindy nutné podporovat veřejné investice, byť by docházelo k deficitu rozpočtů, které by měly být financovány z eurobondů. Toto je ten pravý okamžik, abychom ukázali skutečnou evropskou solidaritu mezi členskými státy EU. považuje za jediné možné řešení současné krize koordinovanou reakci EU, která poskytne občanům transparentní a spolehlivé informace, zajistí ochranu pracovníků a prostředky a personálem posílí naše systémy sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Pandemie COVID-19 má na Evropu významný hospodářský, sociální a lidský dopad. Situace se každým dnem zhoršuje, ale EU a členské státy musí zůstat jednotné, reagovat společně a účinně v boji proti šíření viru a chránit občany a pracovníky. "Tato epidemie je zkouškou solidarity - politické, finanční a vědecké. Musíme se sjednotit, abychom bojovali proti společnému nepříteli, který neuznává hranice, zajistit zdroje nezbytné k ukončení epidemie a nalézat sdílené odpovědi na sdílené problémy, “uvedl Oliver Röpke, předseda Skupiny zaměstnanci EHSV.

Odborové centrály ČMKOS a ASO oceňují české zaměstnance

2 týdny 1 den ago
Vyjadřujeme všem zaměstnancům, kteří v této složité situaci pracují, velké uznání a poděkování   Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů vyslovují velké uznání všem zaměstnancům v ČR, kteří pracují a významně se podílejí na tom, aby se v této pro nás všechny nesmírně zkoušené době, chod v ČR nezastavil. Nelze vyjmenovat všechny profese, ať jsou to především zdravotníci, hasiči, policisté, záchranáři, prodavači, lidé v dopravě, na železnici, v energetice, nepřetržitých provozech, zajišťující potraviny, vodu, teplo, ale i televizní a rozhlasové vysílání, abychom měli informace a další a další doslova hrdinové v práci. Děkujeme i našim odborářům v podnicích a institucích, kteří se společně se zaměstnavateli  snaží zajistit co možná nejbezpečnější výkon práce.    Oceňujeme vaše úsilí a ujišťujeme vás, že odbory vyvinou maximální úsilí, aby finanční dopady "koronavirové krize" byly na naše zaměstnance co nejmenší. Děkujeme vám a jsme na vaší straně   Josef Středula, předseda ČMKOS Bohumír Dufek, předseda ASO

Prohlášení Evropské odborové konfederace k vypuknutí epidemie COVID-19

2 týdny 2 dny ago
Výkonný výbor EOK, který se setkal v Bruselu ve dnech 9. – 10. března 2020, vyzval ke klidu po vypuknutí epidemie COVID-19 a vyzval lidi, aby se všude řídili doporučeními příslušných zdravotnických orgánů. Výkonný výbor uvítal dosud přijatá opatření na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, trvá však na tom, aby byla přijata veškerá další nezbytná opatření k zastavení a omezení šíření viru, jakož i opatření zaváděných za účelem ochrany zdraví a zmírnění ekonomických dopadů této bezprecedentní situace. Vyzýváme úřady, aby převzaly koordinovanější a aktivnější úlohu při naléhavé podpoře ekonomik v celé Evropě. Je nepřijatelné, aby ekonomické břemeno této krize, které bude pravděpodobně mnohem závažnější než finanční krize v roce 2008, spočívalo na veřejných financích, veřejných službách a v konečném důsledku na evropských pracujících. Nesmíme připustit  kvůli krizi COVID-19 další úsporná opatření a škrty. ...

Pracovní právo versus koronavirus

2 týdny 2 dny ago
V době karantény vyplývá na povrch mnoho pracovněprávních otazníků, na které je nutné rychle a snadno najít odpověď. Proto české odbory vytvořily přehled práv a povinností s vysvětlením jednotlivých ustanovení. Najdete zde vše potřebné z hlediska pracovního práva a pracovní hygieny.

Personální krize ve zdravotnictví trvá a je velkou hrozbou pro všechny

2 týdny 5 dnů ago
Tisková konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů z 12. 3. 2020. Nejdůležitější v současné situaci je ochrana lidí, a to jak zdravotníků a zaměstnanců sociálních služeb, tak pacientů a klientů. zabezpečení péči o nemocné a minimalizování rizika pro zdravotníky a zaměstnance sociálních služeb. dostatek osobních ochranných pomůcek a jejich rovnoměrná distribuce pro všechny nemocnice i zařízení sociálních služeb, nelze v některých nemocnicích vytvářet zásoby a zaměstnance jiných zařízení nechat bez ochrany.

Vít Samek k mimořádným opatřením kvůli koronaviru

3 týdny ago
"Má-li se pomoci na jedné straně zaměstnavatelům, tak nemohou zůstat stranou stát zaměstnanci," říká místopředseda ČMKOS Vít Samek k navrhovanému prodloužení doby pro pobírání ošetřovného. Na celé vystoupení v pořadu 90' se můžete podívat zde.

Na co máte nárok v případě karantény?

3 týdny 2 dny ago
Češi, kteří se vrací z Itálie, musí na 14 dní do karantény. Znamená to i dvoutýdenní absenci v zaměstnání. Na co mají zaměstnanci v takové situaci nárok? O tom dnes hovořil ve Studiu 6 místopředseda ČMKOS Vít Samek.  
Zaškrtnuto
2 hodiny 25 minut ago
Českomoravská konfederace odborových svazůA
Subscribe to ČMKOS feed