Jednání Předsednictva OS TOK

Dosavadní epidemiologická situace byla složitá a na jednáních Předsednictva OS TOK jsme se, i když mnohdy s obtížemi, přesto setkávali. Neodkladné záležitosti byly projednávány formou per rollam.
Stěžejními body jednání mimo jiné byly vždy jednak aktuální informace o ekonomických dopadech, které přinesla pandemie covidu -19 do odvětví TOK průmyslu, dále vnitrosvazové záležitosti a v neposlední řadě nelehké vyjednávání KSVS na rok 2022, kde dosud stále zůstává otevřený bod týkající se výše mzdového nárůstu.
Vědomi si stále ještě neklidné doby, rozhodlo Předsednictvo OS TOK o svolání Plenární schůze OS TOK.
Predikce pravděpodobného budoucího vývoje epidemie není v současné době příliš optimistická, ale pokud situace dovolí konání větších akcí, uskuteční se 5. Plenární schůze OS TOK dne 1. prosince 2021 od 10.00 hodin v hotelu Olšanka v Praze.

Jednání 14. Předsednictva OS TOK rozšířeného o členy vyjednávací skupiny konaného dne 25. května 2021.

Jednání 15. Předsednictva OS TOK rozšířeného o členy vyjednávací skupiny konaného dne 21. září 2021.