Pozvánka na praktické školení

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jste již byli informováni, mají odborové organizace, které vedou jednoduché i podvojné účetnictví vč. ÚZR, povinnost zveřejnit u rejstříkového soudu Přehled o majetku a závazcích za rok 2014, 2015, 2016 a další roky.

Jejich podoba je rozdílná. Pro roky 2014 a 2015 se řídí vyhláškou č. 507/2002, pro rok 2016 a následující roky se řídí vyhláškou 325/1991. Obě vyhlášky provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1992 Sb., tj. zákona o účetnictví v platném znění.

Ze zákona o daních z příjmů vyplývá, že odborové organizace, jako účetní jednotka, musí vypracovat i Přehled o příjmech a výdajích, který je součástí účetní závěrky.

Na základě těchto skutečností se OS TOK rozhodl zajistit pomoc jednotlivým odborovým organizacím OS TOK s vypracováním těchto Přehledů. Na závěr školení, které bude probíhat po jednotlivých regionech v termínech, které jsou uvedeny v příloze této pozvánky, bude jednotlivým odborovým organizacím poskytnuta individuální pomoc s vyplněním Přehledů za jejich odborovou organizaci.

Z těchto důvodů je nutné, aby si zástupci odborové organizace na školení s sebou přinesli v případě, že vedou jednoduché účetnictví Peněžní deník, Knihu závazků a pohledávek, případně další pomocné knihy, v případě vedení ÚZR účetní knihu za roky 2014 – 2016.

Dále si, prosím, nezapomeňte tužku, gumu a kalkulačku.

Přihlášky na školení zasílejte poštou na adresu OS TOK, nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 (k rukám JUDr. Aleny Plhové), nebo elektronickou poštou na adresu plhova.alena@cmkos.cz , a to nejpozději do data uzávěrky 10. 5. 2017!!!!

Na telefonické přihlášky nebude brán zřetel. Vzor přihlášky je uveřejněn na webových stránkách OS TOK uložený v levém bloku - odkaz DOKUMENTY.

S pozdravem

Zdeněk Heller
předseda OS TOK