Ke Kapslovně 2855/1

Praha 3 - Žižkov

130 00

Česko

Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.

Váš poradce, Váš zástupce, Váš pomocník.

Aktuality

Jednání 4. Předsednictva OS TOK

V úterý 12. prosince 2023 proběhne 4. řádné jednání Předsednictva OS TOK. Předsednictvo bude hodnotit průběh a výsledky Dne protestů 27. 11. 2023, výsledky jednání Sněmu ČMKOS, Rady ČMKOS a Průmyslové aliance OS. Dále projedná aktuální stav jednání o KSVS 2024, zprávu o činnosti OS TOK za rok 2023, školení ZP a informace z jednání IndustriAll Europe v Praze.

DEN PROTESTŮ 27. 11. 2023

Odboráři z firem textilního, oděvního a kožedělného průmyslu z celé České republiky v pondělí 27. listopadu 2023 podpořili Den protestů vyhlášený Českomoravskou konfederací odborových svazů. Někteří z nich se také zúčastnili demonstrace v Praze. Děkujeme!
https://www.youtube.com/watch?v=Ss4C7NXFD0A

Tisková konference PAOS a odborů Škoda auto

Ve středu 22. listopadu 2023 proběhla společná tisková konference Průmyslové aliance odborovývh svazů a odborové organizace Škoda auto. Předseda odborové organizace Škoda auto a předsedové zatupující Průmyslovou alianci odborových svazů informovali veřejnost o plánovaném průběhu demonstrací a stávek v rámci DNE PROTESTŮ 27. litopadu 2023 vyhlášeného Českomoravskou konfederací odborových svazů.

3. Řádné jednání Sněmu ČMKOS

V úterý 21. listopadu 2023 proběhlo jednání 3. Sněmu ČMKOS. Sněm projednal aktuální odborové otázky (informace Vedení ČMKOS, usnesení Rady ČMKOS, protestní akce ČMKOS, zprávu o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce 2023, vývoj míry inflace v ČR v roce 2023 a její prognózu na rok 2024, informaci o aktuální situaci na trhu práce a stav členské základny OS sdružených v ČMKOS).

Seminář Pracovní právo v praxi - 2

 V pondělí 20. listopadu 2023 proběhl 2. seminář Pracovní právo v praxi II. seminář byl zaměřen na základní přehled o právní úpravě pracovněprávních vztahů obsažené v části první až páté zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisech. Pozornost byla věnována teorii i praktické aplikaci právní úpravy ve vybraných oblastech. Cílem bylo získání či prohloubení všeobecného přehledu o základech pracovněprávní úpravy a identifikace oblastí pro další vzdělávání.
 • Pracovněprávní vztahy a jejich úprava
 • Pracovní poměr – vznik, změna, skončení
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – Dohoda o provedená práce, Dohoda o pracovní činnosti
 • Pracovní doba a doba odpočinku – rozvrhování pracovní doby, práce přesčas, doby odpočinku
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance.

Jednání PAOS se Svazem průmyslu a dopravy ČR

Ve středu 15. listopadu 2023 proběhla schůzka zástupců Průmyslové aliance odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy české republiky. Účastníci diskutovali možné dopady zvýšení cen energií pro rok 2024 na průmysl v ČR a podrobnosti ohledně plánované stávky ČMKOS na 27. listopadu 2023. Za průmyslové odborové svazy se schůzky účastnil také předseda OS TOK Ondřej Habart.

Jednání 3. Předsednictva OS TOK

V úterý 14. listopadu 2023 proběhlo 3. řádné jednání předsednictva OS TOK. Předsednictvo mimo jiné projednalo, návrh na doplnění Jednacího řádu Předsednictva OS TOK, návrh na doplnění Jednacího řádu Pléna OS TOK, aktuální informace z Rady ČMKOS včetně protestních akcí (stávky a demonstrace 27. listopadu 2023), webové stránky OS TOK, Zajišťovací fond OS TOK, posílení konektivity a možnosti digitalizace v rámci OS TOK.

Jednání 17. Rady ČMKOS

V pondělí 13. listopadu 2023 proběhlo 17. jednání Rady ČMKOS. Rada mimo jiné projednala komplexní zprávu o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce 2023, informaci o aktuální situaci na trhu práce, stav pracovní úrazovosti a nemocí z povolání v roce 2022, včetně školních úrazů 2021/2022, informace OS o průběhu kolektivního vyjednávání, protestní akce ČMKOS a Evropské a mezinárodní otázky .

Mimořádné jednání Sněmu ČMKOS

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 proběhlo mimořádné
online jednání Sněmu ČMKOS. Sněm ČMKOS rozhodnul o podobě Dne protestů 27. listopadu 2023.

Návštěva firmy TORAY

Ve středu 25. října 2023 navštívil předseda OS TOK Ondřej Habart s předsedou Komise lidských zdrojů ATOK Stanislavem Sedláčkem firmu Toray v Prostějově. Společně s HR manažerem Tomášem Zikmundem, zaměstnanci firmy Toray a odborníky na komunikaci z firmy Delpsys se věnovali tématu zefektivnění a zatraktivnění procesu zaškolování pro nové zaměstnance pomocí audiovizuálních pomůcek. Učení se novým dovednostem rozhodně nemusí být jen čtení dlouhých formálních textů.

Druhé jednání o KSVS 2024

V úterý 24. října 2023 proběhlo druhé kolo vyjednávání KSVS na rok 2024 pro TOK průmysl mezi OS TOK a ATOK. Vyjednavači si vyjasnili postoje k tématům dovolené za kalendářní rok, růstu mezd, navýšení příplatků za směnnost, odstupného při ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů, rozšíření okruhu jiných důležitých osobních překážek v práci s náhradou mzdy, možného zavedení Sick Days, spolupráce sociálních partnerů při tvorbě strategických změn v odvětví a pozitivního působení na zaměstnance ke zdravému životnímu stylu.

Jednání 2. Předsednictva OS TOK

V úterý 17. října 2023 proběhlo 2. řádné jednání Předsednictva OS TOK. Předsednictvo se zaměřilo na další postup ve vyjednávání KSVS 2024, zhodnotilo proběhlé školení Pracovní právo v praxi a plán dalších vzdělávacích aktivit OS TOK a ČMKOS.
Předseda OS TOK Ondřej Habart předal Předsednictvu aktuální informace z Rady ČMKOS a RHSD. Dále Předsednictvo projednalo novelu zákoníku práce, personální situaci, nabídku IT systému pro odborové svazy Trewis, nový web, vozový park, a aktuální stav projektu BiDi.

Seminář Pracovní právo v praxi - 1

V úterý 10. října 2023 proběhl I. seminář zaměřený na postavení pracovního práva v systému nejen českého, nýbrž i evropského a mezinárodního práva.
V širších právních souvislostech bylo posluchačům vysvětleno, co je cílem působení pracovněprávních norem, jak pracovat s příslušnými právními předpisy, odbornými prameny a s výsledky soudní rozhodovací činnosti. Pozornost byla věnována i vymáhání práv vznikajících z pracovněprávních vztahů.
Semináře se zúčastnili zaměstnanci OS TOK i odboráři z členských oborových organizací. Zkušený lektor JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. kladl důraz na následující témata:
 • Pracovní právo jako soukromoprávní odvětví, vztah zákoníku práce a občanského zákoníku.
 • Pracovní právo v kontextu práva EU a mezinárodního práva: význam směrnic EU a úmluv Mezinárodní organizace práce.
 • Závislá práce jako předmět působnosti pracovněprávních norem, zastřený výkon závislé práce (tzv. švarc systém).
 • Funkce pracovního práva.
 • Systém pracovního práva: individuální, kolektivní pracovní právo, vztahy zaměstnanosti.
 • Prameny právní úpravy, zákony a podzákonné předpisy.
 • Zdroje informací o úpravě pracovněprávních vztahů.
 • Význam výsledků soudní rozhodovací činnosti (judikatury).
 • Vymáhání práv v pracovněprávních vztazích: soud vs. inspekce práce, rozdíly mezi správním a občanským soudním řízením.

Návštěva firmy OTAVAN

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 proběhla závěrečná fáze jednání o možném řešení snížení fyzické zátěže zaměstnanců pracujících ve "vnucené" pracovní poloze pomocí automatizace a robotizace ve výrobním závodě firmy OTAVAN ve Slavonicích. Předseda OS TOK Ondřej Habart a předseda Komise lidských zdrojů ATOK Stanislav Sedláček společně s Pavlem Krskem a Karlou Štěpánovou z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT představili možná řešení. Za vedení firmy se zúčastnil generální ředitel a člen představenstva Lubomír Skála a vedoucí provozu Slavonice Alena Novotná.

Jednání 15. Rady ČMKOS

V pondělí 18. září 2023 proběhlo online jednání Rady ČMKOS a informace Martina Fassmanna o vývoji reálných mezd od roku 2021 a doporučené minimální požadavky nárůstu mezd pro rok 2024, aby alespoň v příštím roce nedošlo k propadu reálných mezd. ČMKOS odhaduje na rok 2024 inflaci ve výši 4,5% až 6,5%.

Jednání 1. Pléna OS TOK

Dne 12. 9. 2023 proběhlo jednání 1. Pléna OS TOK v pražském hotelu Olšanka. Plénum je nejvyšším orgánem odborového svazu mezi Sjezdy. Na programu bylo celkem 34 bodů mezi kterými nechyběla důležitá témata z oblasti hospodaření, projektů a vyjednávání Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024.

První jednání o KSVS 2024

V pondělí 21. 8. 2023 proběhlo na výstavě STYL a KABO v Brně první kolo jednání zástupců OS TOK a ATOK o podobě kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024. Odboráři i zaměstnavatelé vnesli do jednání mnoho nových témat o kterých diskutovali a vzájemně si upřesnili podrobnosti. Nyní budou vyjednávací týmy diskutovat protinávrhy a ladit další postup. Držte nám palce.

Podpora stávkové pohotovosti ČMKOS

Odboráři z firmy Mileta 09 Černý Důl podporují stávkovou pohotovost vyhlášenou ČMKOS.