Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Mimořádná porada zaměstnanců OS TOK

V úterý 23. února 2021 se při striktním dodržení platných epidemických opatření, konala v sídle odborového svazu v Praze, letošní první pracovní porada zaměstnanců OS TOK. Jednání bylo zaměřeno na aktuální vývoj pandemické situace a jejím ekonomickém dopadu na textilní firmy a dále na bezpečné pracovní prostředí v textilních provozech v době koronaviru. Hlavním tématem bylo projednání zásadních vnitrosvazových záležitosti. Krizové vládní opatření nám dosud neumožňuje konání hromadných akcí.

Informace OS TOK o stavu čerpání mimořádných podpor ze ZF OS TOK – COVID – 19

Na základě naléhavých požadavků ze strany předsedů podnikových odborových organizací OS TOK byla pro rok 2020 Plénem OS TOK schválena výplata podpor v souvislosti s výskytem epidemie SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19.

Od 5. května letošního roku, kdy začaly být vyřizovány první žádosti, k termínu 30. 9. 2020 těchto mimořádných podpor dosud využilo 1013 našich členů.
Dle stanovených pravidel byla na podporách vyplacena částka v celkové výši 1 507 900,- Kč.

Poskytování výše uvedené významné finanční výpomoci svým členům, kteří se z důvodu různých epidemiologických opatření ocitli v tíživé situaci, ze strany OS TOK ještě nad rámec běžných podpor ze ZF je v rámci svazů sdružených v ČMKOS naprosto ojedinělé!

Rozhodnutí předsedy OS TOK

Vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji situace v Praze (šíření Covid - 19) a opatřením přijímaným Vládou ČR v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se neuskuteční akce Školení hospodářů odborových organizací plánované na 14.10. 2020.

O případném dalším možném termínu výše uvedené akce budeme informovat dle vývoje pandemické situace v ČR.

V Praze dne 30.9.2020

Zdeněk Heller
předseda OS TOK